AzərbaycanРусскийEnglish
» » » 2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar

2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar

2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Информационные технологии в доказательной медицине»
Müəllif: Г.Г.Абдуллайева, Н.Г.Гурбанова
Nəşriyyat: Баку, «Улдуз»
Nəşr ili: 2005
Səhifə sayı: 288 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «İsbata əsaslanan tibbdə informasiya texnologiyaları»
Müəllif: G.G.Abdullayeva, N.Q.Qurbanova
Nəşriyyat: Bakı, «Ulduz»
Nəşr ili: 2005
Səhifə sayı: 278s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Налоги и налогооблажение в Азербайджане»
Müəllif: А.Ф.Мусайев, М.М.Садыгов, Р.Б.Магаррамов, Р.А.Салайев
Nəşriyyat: Баку
Səhifə sayı: 528 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Системный анализ основных факторов экономической безопасности»
Müəllif: М.Р.Тагиев
Nəşriyyat: Баку, Елм
Nəşr ili: 2005
Səhifə sayı: 209 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: İkinci Dünya Müharibə Dövründə Azərbaycanda Xəzərin Hərbi-Dəniz Müdafiəsinin Təşkili Məsələləri
Müəllif: M.Quliyev
Nəşr ili: 2005
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Robust Techology with Analysis of Interference in Signal Processing»
Müəllif: Т.А.Алиев
Nəşriyyat: New York, Kluver
Nəşr ili: 2003
Səhifə sayı: р.199
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: A Revenue Estimating Manual for The Republic of Azerbaijan
Müəllif: A.Musayev
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: "Vergi mədəniyyəti”
Müəllif: A.F.Musayev, A.Q Qəhrəmanov
Nəşriyyat: Bakı, Elm
Nəşr ili: 2004
Səhifə sayı: 288s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Математические модели и методы решения задач управления по региональной защите в чрезвычайных ситуациях»
Müəllif: Садыгов А.Б.
Nəşriyyat: Баку, Елм
Nəşr ili: 2004
Səhifə sayı: 188 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Основы профессиональных знаний по управлению проектами»
Müəllif: И.Бабайев
Nəşriyyat: Бакы, Елм
Nəşr ili: 2004
Səhifə sayı: 110 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Реакция механических систем на нестационарные внешние воздействия»
Müəllif: Гасанов А.Б.
Nəşriyyat: Баку, Елм
Nəşr ili: 2004
Səhifə sayı: 247с;
A.B.Həsənov. Mexaniki sistemlərin qərarlaşmamış xarici təsirlərə reaksiyası.
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Layihələrin idarə edilməsi metodologiyası
Müəllif: İ.Babyev.
Nəşriyyat: Çaşıoğlu, Bakı
Nəşr ili: 2003
Səhifə sayı: с.300
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Partially Observable Linear Systems under Dependent Niises»
Müəllif: A.A,Bashirov
Nəşriyyat: Birkhauser Publisher
Nəşr ili: 2003
Səhifə sayı: p.334
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Анализ и оптимизация компьютерных сетей
Müəllif: А.З.Меликов
Nəşriyyat: Баку, АзТУ
Nəşr ili: 2002
Səhifə sayı: 156 s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Алгоритмы улучшения обусловленности корреляционных матриц
Müəllif: Мусаева Н.Ф
Nəşriyyat: Баку, Элм
Nəşr ili: 2000
Səhifə sayı: 95 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Dinamika
Müəllif: M.A.Quliyev, M.S.Babayev, V.C.İsmayılzadı
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr ili: 2000
Səhifə sayı: 103 s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Методы обработки нечеткой информации в задачах принятия решений»
Müəllif: Э.Н.Насибов
Nəşriyyat: Баку Элм
Nəşr ili: 2000
Səhifə sayı: 260с
E.N.Nasibov. Methods for processing fuzzy information in the making decision problems.
Ə.N.Nəsibov. Qərar qəbuletmə məsələlərində qeyri-səlis informasiyanın işlənməsi üsulları.
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Особые управления в системах с запаздыванием (учебное пособие)
Kitabın dili: rus
Müəllif(lər) Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu.
Nəşriyyat: ELM nəşriyyatı
Nəşr ili: 1999
Səhifə sayı: 174
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Иншаатда автоматик нəзарəт вəдиагностика системлəри
Müəllif: Н.С.Əлијев
Nəşriyyat: Бакы, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti təsərrüfat hesabli mətbəə
Nəşr ili: 1999
Səhifə sayı: 100 s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Особые управления в системах с запаздыванием
Müəllif: Мансимов К.Б.
Nəşriyyat: Баку, Элм
Nəşr ili: 1999
Səhifə sayı: 175с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Систем програмлашдырманын əcаслары
Müəllif: Ə.Н.Нəсибов, Р.А.АбдуллаЈева
Nəşriyyat: Бакы, «Чəнлибел»
Nəşr ili: 1999
Səhifə sayı: 268 s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Аксиоматическое построение одномерного дискретного анализа»
Müəllif: С.А.Азизов
Nəşriyyat: Чашыоглу, Баку
Nəşr ili: 1999
Səhifə sayı: 229c
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Робастный компьютерный анализ»
Müəllif: Т.Алиев
Nəşriyyat: Москва, Машиностроение
Nəşr ili: 1999
Səhifə sayı: 194 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Повышение надежности и эффективности эксплутации насосных установок для цементирования скважин
Müəllif: Э.К.Шахбазов, С.К.Гаджиев, И.Д.Мусаев
Nəşriyyat: Баку, ELM
Nəşr ili: 1998
Səhifə sayı: 68 s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Robust computer analysis
Müəllif: Алиев Т.А
Nəşriyyat: Баку, Элм
Nəşr ili: 1998
Səhifə sayı: 176 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Методы и средства вычислительного эксперимента
Müəllif: Т.А.Алиев
Nəşriyyat: Баку, Элм
Nəşr ili: 1997
Səhifə sayı: 356с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Основы экспериментального анализа»
Müəllif: Т.Алиев
Nəşriyyat: Москва, Машиностроение
Nəşr ili: 1997
Səhifə sayı: с.260
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: О путях стабилизации нефтегазодобычи на морских месторождениях Каспия за 1994-1995 годы и прогноз добычи нефти и газа до 1997 года
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Курбанов Р.А.,Шахбазов Э.К.
Nəşriyyat: Издательство Элм
Nəşr ili: Баку 1995
Səhifə sayı: 18
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Рəгəмли коммутасиjа системлəри
Müəllif: A.h.Гəhрəманзадə
Nəşriyyat: Бакы, Маариф
Nəşr ili: 1995
Səhifə sayı: 206 s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Математические модели многпотоковых систем
Müəllif: А.З.Меликов, Л.А.Пономаренко, Н.А.Рюмшин
Nəşriyyat: Киев: Техника
Nəşr ili: 1991
Səhifə sayı: 264 с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: «Экспериментальный анализ»
Müəllif: Т.А.Алиев
Nəşriyyat: Москва, Машиностроение
Nəşr ili: 1991
Səhifə sayı: 272с
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Гурса-Дарбу системлəри илə оптимал идарəетмə мəcəлəлəри
Müəllif: К.Б.Мəнсимов
Nəşriyyat: Бакы, BDU
Nəşr ili: 1998
Səhifə sayı: 109 s
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Dənizdə neft və qazçıxarma: Problemlər və faktlar
Kitabın dili: azərb
Müəllif(lər): R.Ə.Qurbanov, E.Q.Şahbazov
Nəşriyyat: "Elm” nəşriyyatı
Nəşr ili: Bakı 1998
Səhifə sayı: 19
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Проблемы теории и практики обеспечения надежности компрессорных станций в условиях рыночной экономики
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Шахбазов Э.К.
Nəşriyyat: Издательство Элм
Nəşr ili: Баку 1998
Səhifə sayı: 27
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Организация ремонта и технического обслуживания нефтегазопромысловой техники Нефтяной Компании Азербайджанской республики
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Курбанов Р.А., Шахбазов Э.К.
Nəşriyyat: ELITA Company Ltd.
Nəşr ili: Баку 1996
Səhifə sayı: 23
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Надежность и техническое обслуживание передвижных нефтепромысловых установок
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Э.К.Шахбазов
Nəşriyyat: Азернешр
Nəşr ili: Баку 1994
Səhifə sayı: 168
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Сложный процесс полумарковского блуждания при наличии экрана
Kitabın dili: rus
Müəllif(lər): T.И.Насирова
Nəşriyyat: Elm Nəşriyyatı
Nəşr ili: 1988
Səhifə sayı: 38
2006-cı ilədək çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Статистический Анализ и Кодирование Случайных многомерных процессов в реальном масштаб времени
Müəllif: Т.А.Алиев
Nəşriyyat: Баку, "Элм"
Nəşr ili: 1982
Səhifə sayı: 258 s

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.