AzərbaycanРусскийEnglish
» » » 2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar

2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar

2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Vergilər və vergitutma
Müəllif(lər): F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, M.M.Sadıqov, Y.A.Kəlbiyev, Z.H.Rzayev
Nəşriyyat: Bakı, Çaşıoğlu mətbəəsi
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 508
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): К.Б.Мансимов, М.Дж.Марданов
Kitabın adı: Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу
Nəşriyyat: Баку, "Елм"
Səhifə sayı: 360
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): М.М.Исаев
Kitabın adı: Методы и средства коммерческого учета нефтепродуктов в потоке
Nəşriyyat: Баку, "Элм”
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 160
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Алекпер Ахундов
Kitabın adı: Геометрическое решение проблемы одновременного слежения за показаниями многочисленных разнотипных датчиков
Nəşriyyat: Баку, Элм
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 253
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Leonid Ponomarenko, Che Soong Kim, Agassi Melikov
Kitabın adı: Performance Analysis and Optimization of Multi-Traffic on Communication Networks
Nəşriyyat: Springer
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 194
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Akif Musayev, Aslan Qəhrəmanov
Kitabın adı: Vergi mədəniyyəti, ikinci nəşr
Nəşriyyat: Bakı, Çaşıoğlu mətbəəsi
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 343
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): C.E.Allahverdiyev, H.M.Əhmədova, A.H.Hacıyev
Kitabın adı: Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statisika ensiklopediyası
Nəşriyyat: Bakı, "Elm”
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 1183
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): K.B.Mənsimov, S.İ.Həmidov
Kitabın adı: Riyazi məntiq və diskret riyaziyyatın əsasları
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 157
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): K.Mənsimov,  J.Əhmədova, S.Əliyeva
Kitabın adı: Diskret riyaziyyatdan məsələlər (Dərs vəsaiti)
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 129
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): S.S.Rüstəmov, A.S.Rüstəmov, Z.E.Rüstəmova
Kitabın adı: Fizika (Abituriyentlər üçün vəsait)
Nəşriyyat: Bakı, Şərq-Qərb
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 491
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): K.Mənsimov, K.Məmmədov, J.Əhmədova, S.Əliyeva
Kitabın adı: Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər (Dərs vəsaiti)
Nəşriyyat: Bakı, Tİ-MEDİA
Nəşr ili: 2010
Səhifə sayı: 95
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Y.H.Həsənli, N.Orucov, V.Vəliyev
Kitabın adı: Xətti cəbr və iqtisadi modellər (dərslik)
Nəşriyyat: Qafqaz Universiteti nəşriyyatı
Səhifə sayı: 132
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Azərbaycan neft və qaz sənayesi XXI əsrin astanasında
Kitabın dili: azərb. Və ingilis
Müəllif(lər): N.Əliyev,X. Yusifzadə,E. Şahbazov
Nəşr ili: Bakı 2009
Səhifə sayı: 68
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Kodlaşdirma nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti)
Kitabın dili: azərbaycan
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Feyziyev Fikrət, Aslanova Nailə Xanbelovna.
Nəşriyyat: Bakı Universiteti nəşriyyatı
Nəşr ili: 2009
Səhifə sayı: 226
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Проблемы глобального потепления: Риски и методы их оценки
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Э.К.Шахбазов
Nəşriyyat: ARDNŞ-in "ET” İnstitutunun nəşriyyatı
Nəşr ili: Баку 2009
Səhifə sayı: 84
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): H.M.Əhmədovanın rus dilindən tərcümə edilmiş
Kitabın adı: Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxəbatı. Ehtimal nəzəriyyəsinin əsaslarının və onun tətbiqlərinin populyar şərhi (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)
Nəşriyyat: Şərq-Qərb, Bakı
Nəşr ili: 2009
Səhifə sayı: 493
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): H.M.Əhmədovanın tərcüməsində
Kitabın adı: Böyük ədədlər qanunu haqqında (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)
Nəşriyyat: Şərq-Qərb, Bakı
Nəşr ili: 2009
Səhifə sayı: 187
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): B.İbrahimov
Kitabın adı: Elektrik Rabitə Nəzəriyyəsi (Ali məktəblər üçün dərslik)
Nəşriyyat: "Təhsil”, Bakı, Elm
Nəşr ili: 2009
Səhifə sayı: 500
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): А.Г.Каграманзаде
Kitabın adı: Прикладные Аспекты Регулирования Телекоммуникации
Nəşriyyat: Баку, "Элм"
Nəşr ili: 2009
Səhifə sayı: 353
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Ə.M.Abbasov, B.İ.Hüseynob, X.F.Kişiyev
Kitabın adı: Müasir rabitə şəbəkələri
Nəşriyyat: Bakı, Adiloğlu
Nəşr ili: 2009
Səhifə sayı: 366
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Сборник задач по дискретной математике (учебное пособие)
Kitabın dili: rus
Müəllif(lər) Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Ramazanov Əli Behdaş oğlu.
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
Nəşr ili: 2008
Səhifə sayı: 142
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: İqtisadi kibernetikadan mühazirələr (dərs vəsaiti)
Kitabın dili: azərbaycan
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu, Həmidov Sabir İsa oğlu.
Nəşriyyat: Bakı , NPM.
Nəşr ili: 2008
Səhifə sayı: 172
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Musayev Akif F
Kitabın adı: Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri (biblioqrafiya)
Nəşriyyat: Bakı, "Elm”
Nəşr ili: 2008
Səhifə sayı: 119
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): K.Mansimov
Kitabın adı: Diskret riyaziyyatdan mühazirələr
Nəşriyyat: Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı
Nəşr ili: 2008
Səhifə sayı: 159
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Рамин Рзаев
Kitabın adı: Интеллектуальные информационные технологии в моделировании экономических систем
Nəşriyyat: Баку, "Элм”
Nəşr ili: 2008
Səhifə sayı: 286
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Mirzəyeva K.A
Kitabın adı: Turbo paskal dilində proqramlaşdırmanın nəzəri və praktiki aspektləri (metodik vəsait)
Nəşriyyat: Bakı, "Nurlan”
Nəşr ili: 2007
Səhifə sayı: 93
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Т.А.Aлиев
Kitabın adı: Digital Noise Monitoring of Defect Origin Series: Lectures Notes Electrical Engineering , Vol. 2,
Nəşr ili: 2007, XIV,
Səhifə sayı:235 p.
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): Мусаева Н.Ф
Kitabın adı: Информационные технологии обработки экспериментальных данных
Nəşriyyat: Баку, Memar Nəşriyyat
Nəşr ili: 2007
Səhifə sayı: 260
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): А.З.Меликов, Л.А.Пономоренко, В.В.Паладюк
Kitabın adı: Телетрафик: Модели, методы, оптимизация
Nəşriyyat: Киев, ИПК, Политехника
Nəşr ili: 2007
Səhifə sayı: 256
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Управление рисками в проблеме обеспечения энергетической безопасности
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Э.Шахбазов
Nəşriyyat: издательство «Карабах»
Nəşr ili: Баку 2007
Səhifə sayı: 143
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): K.R.Ayda-zadə, V.M.Abdullayev
Kitabın adı: "Hesablama Xətaları” (dərs vəsaiti)
Nəşriyyat: Bakı-"Turan Evi”
Nəşr ili: 2007
Səhifə sayı: 204
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): K.R.Ayda-zadə, V.M.Abdullayev
Kitabın adı: "Xətalar nəzəriyyəsinin əsasları”
Nəşriyyat: Bakı-"Turan Evi”
Nəşr ili: 2007
Səhifə sayı: 96
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): А.И.Ахмедов
Kitabın adı: Управление развитием ресурсосбережения в Азербайджане
Nəşriyyat: Баку
Nəşr ili: 2007
Səhifə sayı: 405
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Müəllif(lər): R.A.Qarayev
Kitabın adı: Дескриптивные модели популяционной динамики осетровых Каспийского моря
Nəşriyyat: Bakı, Elm
Nəşr ili: 2006
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, M.M.Sadıqov, Y.A.Kəlbiyev, Z.H.Rzayev
Kitabın adı: "Vergilər və vergitutma”
Nəşriyyat: Bakı, CBS mətbəəsi
Nəşr ili: 2006
Səhifə sayı: 431
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): B.Q.İbrahimov
Kitabın adı: "Terminal qurğuları və kanalyaradan sistemlər”
Nəşriyyat: Bakı.ş Elm
Nəşr ili: 2006
Səhifə sayı: 289
2006-2010-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif(lər): А.Б.Садыгов, А.М.Исмаилова, Р.Э.Гасанов
Kitabın adı: Методология создания системно-иерархического классификатора и решения организационно-технологических задач в чрезвычайных ситуациях
Nəşriyyat: Баку, "Элм"
Nəşr ili: 2006
Səhifə sayı: 103

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.