AzərbaycanРусскийEnglish

Qrantlar

Son illərdə İnstitutun alimləri tərəfindən alınmış qrantların siyahısı:

- 2015-ci ildə t.ü.f.d., Yasin İsmayıl oğlu Rüstəmov Elm Fondu tərəfindən "İrriqasiya sistemləri üçün yeni universal ehtimal - statistik model və metodların yaradılması və Azərbaycan torpaqlarında meliorativ proseslərin optimallaşdırılmasında istifadəsi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür. (2015-2017)

- 2015-ci ildə r.ü.f.d. E.N.Səbziyev Avropa Birliyi tərəfindən Ukrayna Elmi-Texnoloji Mərkəzin elan etdiyi tender tərəfindən "Torpaq münbitliyini qorumaq və dayanıqlı məhsuln almaq üçün qərasrların qəbul  edilməsinə dəstək sisteminin işlənməsi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2015-ci ildə t.ü.f.d. Fəhrad Heydər oğlu Paşayev Elm fondu tərəfindən "Seysmo-akustik siqnalların robast-noise texnoloqiyaları əsasında emalı vasitəsi ilə Seysmik proseslərin monitorinqi üçün qərar qəbul etməyə dəstək sistemnin yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2015-ci ildə r.ü.f.d., dos. Gülçin Gülhüseyn qızı Abdullayeva Elm fondu tərəfindən "Toksiki maddələrlə zəhərlənmələri diferensial diaqnostika və monitorinq edən intellektual-informasiya sistemi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2015-ci ildə r.ü.f.d., dos. Gülçin Gülhüseyn qızı Abdullayeva Elm fondu tərəfindən "Ortopediyada cərrahi müdaxilə seçiminin intellektual sistemi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə
r.f.d., dos. Azər Bəyaz oğlu Kərimov Elm fondu tərəfindən "Vatmetrik  məlumatlar  əsasında  ştanqlı dərinlik  nasoslu  quyu  avadanlıqlarının  nasazlıqlarının  identifikasiyası” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə t.f.d. Ülkər Eldar qızı Səttarova Elm fondu tərəfindən "Yeni  texnologiyaların tətbiqi ilə neft quyularının optimal iş rejimlərinin tapılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə r.f.d., dos. Elxan Nəriman oğli Səbziyev Elm fondu tərəfindən "Yüksək təzyiqli mənbənin enerjisi hesabına təbii qazın toplanması və nəqli üçün metodun işlənməsi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə r.f.d. Elşən Akif oğlu İbayev Elm fondu tərəfindən "Qazlift kompleksində stoxastik hidrodinamik proseslərin optimal idarəetmə sistemlərinin yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə t.f.d. Tahir Əli oğlu Əlizadə Elm fondu tərəfindən "Dəniz stasionar platformalarının seysmodayanıqlığının dəyişməsinin gizli dövrünün monitorinq texnologiyasının yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə r.f.d., dos. Anar Bəybala oğlu Rəhimov Elm fondu tərəfindən "Qeyri-lokal şərtlərlə parabolik tənliklər üçün tərs məsələlərin ədədi həllinə yanaşma” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə t.e.d., dos. Mehriban İsa qızı Fəttahova Elm fondu tərəfindən "İnteqral hücrəli kommunikasiya şəbəkələrinin analizi üsullarının yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə r.f.d., dos. Yeganə Ramiz qızı Əşrəfova Elm fondu tərəfindən "Qeyri-lokal sərhəd şərtli, verilmiş və verilməmiş başlanğıc şərtli diferensial tənliklərə nəzərən sərhəd, tərs-əmsal və optimallaşdırma məsələlərinin ədədi həlli” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə Məlikov Ağasi Zərbəli oğlu Elm fondu tərəfindən "İnteqral hücrəli kommunikasiya şəbəkələrinin analizi üsullarının yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə Quluyev Qəmbər Ağaverdi oğlu Elm fondu tərəfindən "Yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə elektrik  mühərriklərinin robast idarəetmə sisteminin proqram təminatının yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2014-cü ildə Paşayev Ədalət Bəxtiyar oğlu Elm fondu tərəfindən "İKT sahəsində innovativ ideyaların online bankının yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə
riyaz.f.d., dos. Y.R.Əşrəfova Elm fondu tərəfindən "Qeyri-lokal sərhəd şərtli, verilmiş və verilməmiş başlanğıc şərtli diferensial tənliklərə nəzərən sərhəd, tərs-əmsal və optimallaşdırma məsələrinin ədədi həlli” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə riyaz.f.d., T.S.Məmmədov Elm fondu tərəfindən "Hәrәkәt edәn hissәciklәrin riyazi modellәri vә onların xidmәt sistemlәrinә (nәqliyyat, rabitә vә kompüter şәbәkәlәrinә) tәtbiqi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə r.e.d., prof. K.R.Ayda-zadə Fondun xaricdә elmi tәdbirlәrdә vә qısamüddәtli tәcrübәkeçmәdә iştirakı әhatә edәn xüsusi layihәlәrin qrantına layiq görülmuşdur.

- 2013-cü ildə t.e.d. Ab.H.Rzayev Elm fondu tərəfindən "Neft layının fiziki-kimyavi mexanikasını nəzərə almaqla neftin süzülməsi və hasilatı proseslərinin hiyazi modellərinin işlənməsi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə texn.f.d. T.Ə.Babayev Elm fondu tərəfindən "Ştanqlı, dərinlik nasoslu neft quyularının intellektual qüvvə çeviricisinin yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə texn.f.d. R.M.Qədimov Elm fondu tərəfindən "Kəşfiyyat Qazma gəmilərinin Qazma prosesinin Robast Diaqnostika və Stabilizasiya Sisteminin yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə texn.f.d. Q.A.Quluyev Elm fondu tərəfindən "Magistral neft qaz kəmərlərində və neft-qaz müəssisələrində istifadə olunan kompressor qurğuları üçün qəzaların gizli dövrünün intellektual monitorinq sisteminin yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə t.e.d., prof. A.B.Həsənov Elm fondu tərəfindən "Neft-qazlı layların mürəkkəbləşmiş şəraitdə istismarı zamanı fraktal xarakteristikaların təyini üçün yeni riyazi modellərin işlənməsi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə i.e.d., prof. Y.H.Həsənli Elm fondu tərəfindən "Neft-qaz ehtiyatlarının istismarının dayanıqlı inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2013-cü ildə texn.f.d. T.Ə.Əliyev Elm fondu tərəfindən "Dəniz stasionar platformalarının seysmodayanıqlığının dəyişməsinin gizli dövrünün monitorinq texnologiyasının yaradılması” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2012-ci ildə Ukraynanın Elm və Texnologiya Mərkəzi (SCIENCE &  TECHNOLOGY  CENTER IN UKRAINE) ilə birlikdə riyaz.üzrə f.d., dos. Ə.B.Paşayevin "Anomal seysmik proseslərinin koordinatlarının təyin ediməsinin texnologoyasının yaradılması” ("Development of the technology for determination of coordinates of anomalous seismic processes”) işi  Avropa Birliyi tərəfindən qranta layiq görülmüşdür.    (01 iyul 2012 – 01 iyul 2014)

- 2012-ci ildə texn.üzrə f.d. F.H.Paşayevin "Cənubi Qafqaz və Xəzər dənizi hövzəsində istismari dayandirilmiş neft quyularindan seysmoakustik kanal kimi istifadə etməklə  anomal seysmik prosseslərin Robust –Noise Monitorinq stansiyalari şəbəkəsinin yaradilmasi” işi Azərbaycan Respublikasi  Dövlət neft şirkətinin elm fondu tərəfindən qranta layiq görülmüşdür  (2012-2014-cü illər)


- 2012-ci ildə texn.üzrə f.d. AS.H.Rzayevin  "Ştanqlı, dərinlik nasoslu neft quyu-larının vattmetroqramlarının Robust-Noise analizi əsasında yeni nəsil  nəzarət , diaq-nostika və idarəetmə sistemlərinin yaradılması” işi Azərbaycan Respublikasi Dövlət neft şirkətinin elm fondu tərəfindən qranta layiq görülmüşdür  (2012-2014-cü illər)

- 2012-ci ildə  riyaz.f.d., dos. Ə.B.Paşayevin "Torpağın neftlə çirklənməsinin proqnoz sisteminin işlənməsi” işi Azərbaycan Respublikasi  Dövlət neft şirkətinin elm fondu tərəfindən qranta layiq görülmüşdür  (2012-2014-cü illər)

- 2012-ci ildə Paşayev Ə.B., Səbziyev E.N., Sadıqov Ə.B. Azərbaycan Respublikasi dövlət Neft şirkətinin elm fondu tərəfindən 2 il müddətinə  "Torpağın neftlə çirklənməsinin proqnoz sisteminin işlənməsi”  işi üzrə qranta layiq örülmüşlər.

- 2010-2013-cü illər ərzində E. Əliyev, X. Abdullayev, İ. Əhmədov  "Qırğızıstan Hökuməti yanında Dövlət Vergi Xidməti üçün "İnteqrasiya olunmuş Verginin İdarə olunması İnformasiya Sisteminin yaradılması və tətbiqi"” adlı i.şi üzrə Asiya İnkişaf Bankının qrantına layiq görülmüşlər.

- 2011-ci ildə iqtisad elmləri doktoru Y.Həsənli Elm fondu tərəfindən "Təbii ehtiyatların istismarının maliyyə iqtisadi və ekoloji tarazlığa təsirinin modelləşməsi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2011-ci ildə texnika üzrə  fəlsəfə doktoru T.Əlizadə Elm fondu tərəfindən "Robast texnologiyanın və küy-monitorinq nəzəriyyəsinin tətbiqi ilə ürək-damar sisteminin reosiqnallarının emalı üçün mobil proqram-aparat kompleksinin işlənməsi” işi üzrə qranta layiq görülmüşdür.

- 2010-cu ildə E.E.Mustafayev və b. "Azərbaycan dilində çap əlyazma mətnlərinin tanınması və səsləndirilməsi üçün proqram-aparat kompleksi”  işi üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantın;

- 2010-cu ildə V.M.Abdullayev və b. "Mürəkkəb sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi, optimallaşdırılması məsələlərinin həll üsullarının, proqram təminatının işlənməsi və tətbiqi” işi üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantına;

- 2010-cu ildə K.R.Ayda-zadə və b. "İnsan-kompüter obyekt  yönlü dialoqu təmin edən Azərbaycan nitqinin və mətninin tanınma və anlama intellektual sisteminin işlənilməsi” işi üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantına;

- 2008-ci ildə (01.03.2008-28.02.2010) «Azərbaycan - ABŞ İkitərəfli Qrant Proqramı (BGP II) - 2007» fondundan (qrant №AZM1-3108-BA-08, rəhbər – t.e.n. T.Ə.Əlizadə) "Siqnalların və əngəllərin ayrılmasının nəzəri əsasları” adlı elmi-tədqiqat işi üzrə qrant alınmışdır (məbləqi - 32.000 $).

- 2008-ci ildə Abdus Salam Beynəlxalq Nəzəri Fizika Elmi Mərkəzi tərəfindən «Kibernetika və informatika problemləri” II Beynəlxalq Elmi konfransın keçirilməşi məqsədi ilə İnstituta 4000 € məbləqində qrant ayrılmışdır.

- 2007-ci ildə İNTAS Cənubi-Qavkaz Respublikaları ilə Əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində (rəhbər – f.-r.e.n., dos. Ə.B.Sadiqov) «Azərbaycanda Milli İnnovasiya sisteminin vəziyyəti və inkişaf perspektivləri» adlı elmi-tədqiqat işi üzrə (2007-ci ilə məbləqi - 3600 €) qrant alınmışdır.

- 2006-ci ildə İNTAS Cənubi-Qavkaz Respublikaları ilə Əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində "Paylanmış sistemlərdə tərs və optimallaşdırma məsələlərinin ədədi həlli üçün vahid uanaşmanını və proqram təminatının işlənməsi” (rəhbər – f.-r.e.d., prof. K.R.Ayda-zadə) mövzusunda aparılan elmi-tədqiqat işi qrant (INTAS Project № 06-1000017-8909-layihə başlayır 01.01.2007) alınmışdır (2007-ci ilə – 22.000 €., 2008-11.000 €).

- 2006-ci ildə Azərbaycan Milli Elm Fondu (ANSF) və ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu (MTİF) tərəfindən Biznes Əməkdaşliğı Proqramı (BƏP) çərçivəsində verilmiş aşagidaki 2 qrant 2007-ci ildə başa çatmışlar.
  • «Azərbaycan dilində çap əlyazma formalarının tanıma sisteminin işlənməsi» (elmi rəhbər - f.r.e.d., prof. K.R.Ayda-zadə);
  • «Yeraltı hidrodinamika məsələlərində optimal idarəetmə və identifikasiya məsələlərinin həlli ücün riyazi və proqram təminatının yaradılması» (rəhbər – f.r.e.n., dos. V.M.Abdullayev).

- 2006-ci ildə Azərbaycan Milli Elm Fondu (ANSF) və ABŞ Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu (MTİF) tərəfindən Biznes əməkdaşlıgı Proqramı (BƏP) çərçivəsində "Azərbaycan əlifbası hərflərinin kompüter klaviaturunda optimal düzülməsi” (rəhbər – f.-r.e.d., prof., müxbie üzv A.H.Hacıyev) işi üzrə qrant alınmışdır (məbləqi - 5.000 $).

- 2005-ci ildə G.G.Abdullayeva və N.H.Qurbanovanın "İsbata əsaslanan tibbdə informasiya texnologiyaları” adlı kitabı Kanada Beynəlxalq inkişaf agentliyinin (CİDA) maliyyəsi və Kanada Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının (CSİH) rəhbərliyi altında Cənubi Qafqazda səhiyyə üzrə İnformasiya layihəsinin köməyi ilə nəşr.

- 2005-ci ildə altı il müddətində Abdus Salam Beynəlxalq Nəzəri Fizika Elmi Mərkəzinin Senior associated vəzifəsinə seçilməsi (f.r.e.d., prof., m.üzv A.H.Hacıyev) ilə əlaqədar (hər il 10.000$ aparılacaq elmi tədqiqatlar üçün ayrılmışdır) verilmışdir.

- 2004-cü ildə (2006-ci ilə kimi) "CRDF” (U.S. Civilian Research and Development Foundation Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan National Science Foundation) "Azərbaycan-Amerika birgə qrantlar proqramı”na tərəfindən "Əngəllərin hibrid informasiya təhlili və küylənmiş siqnalların robast analizi” (rəhbər – t.e.d., prof. N.F.Musayeva) adlı elmi-tədqiqat işi üzrə qrant alınmışdır (məbləqi - 35.000 $).

* 2003-cü ildə t.e.n. R.Ə.Qarayev "İdarəetmə məsələlərinin generasiyası və analizi üçün qeyri-cəlis koqnitiv xəritələr” (Нечеткие когнитивные карты для генерации и анализа управленческих решений. Fuzzy cognitive maps for generation and analysis managerial decisions) işi üzrə Rusiya Elmlər Akademiyasının akad. N.P.Federenko adına "Beynəlxalq Elmi İqtisad tədqiqatlar fondunun” qrantına;

- 2003-cü ildə f.r.e.f.d. O.B.İbrahimov "Süni intellekt nəzəriyyəsi” proqramı üzrə "Ekspert sistemləri texnologiyasının və instrumental vasitələrinin işlənməsi” işi üzrə Tempus qrantına;

- 2000-ci ildə t.e.n. R.Ə.Qarayev "Xəzər dənizinə tullantıların ekotoksikoloji tənzimlənməsi” mövzusunda SFP-1170 layihəsi üzrə NATO-nun "Dünya uğrunda elm-2000” qrantına (Грант НАТО «Наука во имя мира-2000». Проект SFP-1170 «Экотоксикологическое регулирование сбросов в Каспийское Море» Grant NATO’s Science Proqramme-2000. SFP-1170 "Exotoxicological Regulation of discharges to the Caspian Sea”

- 1993-cü ildə f.r.e.d. E.N. Mahmudov, f.r.e.f.d V.Y.Cəfərov, f.r.e.f.d. .A.B.Paşayev Soros Fondunun qrantına;

- 1990-cı ildə Qarayev R.Ə . "İntellektual layihələrin avtomatlaşdırılması sistemlərinin işlənməsi və müşayəti üçün instrumental komplekslər" Müsabiqə layihəsi N 720 üzrə Elm və Texnika üzrə SSRİ Dövlət Komitəsinin və "Süni İntellekt" problemləri üzrə SSRİ EA Elmi Şurasının qrantına;

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.