AzərbaycanРусскийEnglish
18 noyabr 2016-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının iclası keçirilmişdir. İclasda  t.e.d., dosent R.R. Rzayevın rəhbərliyi ilə Göyüşov Aydın İslam oğlunun texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 1203.01 – "Kompüter elmləri" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətini qiymətləndirən neyro-fuzzy modellərin və alqoritmlərin işlənilməsi" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir.
24 iyun 2016-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının iclası keçirildi.
İclasda  t.e.d., professor, AMEA-nın akademiki T.A. Əliyevın rəhbərliyi ilə Paşayev Fəhrad Heydər oğlunun texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisasında texnika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Robust noise texnologiyalar əsasında seysmik proseslərin monitorinqi üçün intellektual seysmoakustik stansiyalar şəbəkəsinin tədqiqi və işlənməsi” mövzusu üzrə dissertasiya işinin müdafiəsi keçdi.
20 may 2016-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının iclası keçirildi. İclasda  t.e.d., professor F.G. Ağayevın rəhbərliyi ilə Hüseynova Rəna Ömər qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3337.01 – "İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Разработка интеллектуальных систем контроля и измерения аэрозоля и малых газов в атмосфере" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

İş müsbət qiymətləndirildi
8 aprel 2016-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının iclası keçirilmişdir.
AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., professor A.Z.Məlikovun rəhbərliyi ilə Həsənov Pərviz Adil oğlunun texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Təkrar istehsalat sistemlərində logistik proseslərin riyazi modellərinin qurulması" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir.
29 fevral 2016-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının iclası keçirilmişdir.
İclasda r.e.d., professor F.G. Feyziyevin rəhbərliyi ilə Babavənd Ərəblu Mehrdad Aslan oğlunun texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Səhvlərə nəzarətedici blok kodlarında səhvlərin aşkarlanma və düzəldilməsi alqoritmlərinin effektiv reallaşdırılması" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir.
15 yanvar 2016-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının iclası keçirilmişdir.
İclasda t.e.d., professor, AMEA-nın müxbir üzvü Əliyev Rafiq Əziz oğlunun rəhbərliyi ilə Cabbarova Könül İmran qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Zaman sıralarına əsasən proqnozlaşdırmada xaos nəzəriyyəsinin istifadəsi" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir.
11 dekabr 2015-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasında texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir.

İddiaçının Soyadı, Adı, Atasının adı: İsmayılov Baləmi Qasım oğlu
9 oktyabr 2015-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasında texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir.

İddiaçının Soyadı, Adı, Atasının adı: Hüseynov Aqil Həmid oğlu
Müdafiənin keçirildiyi tarix
18 sentyabr 2015-ci il
İddiaçının adı
Abdullayev Vaqif  Maarif oğlu
İşin adı
Qeyri-lokal başlanğıc-sərhəd şərtli yüklənmiş sistemlər üçün sərhəd və optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll üsularının işlənməsi
İxtisas şifri və ixtisasın adı
1203.01 - "Kompüter elmləri
Elmi rəhbər
r.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü Kamil Rəcəb oğlu Ayda-zadə
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu?
riyaziyyat elmləri doktoru

-------
Müdafiənin keçirildiyi tarix
18 sentyabr 2015-ci il
İddiaçının adı
Mehdizadə Elnar Kamran oğlu
İşin adı
İnformasiya-ölçmə sistemlərində kəsilməz siqnalların ölçmə dəqiqliyinin yüksəldilməsinin kombinasiyalı test üsulunun işlənməsi
İxtisas şifri və ixtisasın adı
3337.01- "İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri"
Elmi rəhbər
t.e.d., prof. Rahim Qurban oğlu Məmmədov, elmi məsləhətçi – t.ü.f.d., dos.  Məzahir Məhəmməd oğlu İsayev
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu?
texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Müdafiənin keçirildiyi tarix
19 iyun 2015-ci il
İddiaçının adı
Məmmədov Nazim Nəriman oğlu
İşin adı
Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərində zəmanətli həll anlayışı və onun qurulması alqoritmləri
İxtisas şifri və ixtisasın adı
1203.01 – "Kompüter elmləri"
Elmi rəhbər
r.e.d., prof. Knyaz Şiraslan oğlu Məmmədov
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu?
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

-----------------
Müdafiənin keçirildiyi tarix
19 iyun 2015-ci il
İddiaçının adı
Nəsiyyəti Mehriban Məmməd qızı
İşin adı
Pilləvari diskret iki parametrli idarəetmə məsələlərində optimallıq şərtləri
İxtisas şifri və ixtisasın adı
1203.01 - "Kompüter elmləri
Elmi rəhbər
r.e.d., prof. Kamil Bayraməli oğlu Mənsimov
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu?
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru