AzərbaycanРусскийEnglish
2 №-li  P R O T O K O L U
 
17 fevral  2010-cu  il
1.     İnstitutun əməkdaşlarının yubileyləri haqqında.
2.     Beynəlxalq konfrans haqqında.
3.     2010-ci il ücün iş planları haqqında.
4.     S.Quliyevin və A.Rəhimovun doktoranturaya göndərilməsi haqqında
     5 . İnstitutun keçmiş aspirantı N.Manafovanın dissertasiya işi üzrə yeni
          elmi rəbbər təyin edilməsi haqqında.
    6.  Institutun I-ci ilin dissertantı A.Ş.Şirəliyevin bərpası haqqında.

Müdafiənin keçirildiyi tarix
12.02.2010
İddiaçının adı
Fətullayev Rauf  Əbülfət oğlu
İşin adı
"Maşın tərcüməsi sistemində Azərbaycan dilində cümlənin formal sintezi alqoritmlərinin yaradılması və tətbiqi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.01  "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”
Elmi rəhbər
t.e.d., akad. Abbasov Əli Məmməd oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

----------------------
Müdafiənin keçirildiyi tarix
12.02.2010
İddiaçının adı
Niftili Anar Ağaddin oğlu
İşin adı
"Çıxışa nəzərən optimal stabilləşdirmə məsələlərinin effektiv ədədi həll alqoritmləri”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.18  "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri”
Elmi rəhbər
r.e.d., akad. Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

1 №-li  PROTOKOL
 
27 yanvar 2010-cu il
 
1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər     
    Kabinetinin   2009-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının  yekunlarına həsr olunmuş
    içlasda "2009-cu ilin yekunlarına ğörə Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə
    inkişaf edən ölkələr sırasındadır” çıxışının ("Azərbaycan” qazeti 19.01.10) və
    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik
    Ramiz Mehtiyevin "İçtimai və humanitar elmlər: zaman  kontekstində”   
    məqaləsinin müzakirəsi ("Azərbaycan” qazeti 08.12.09)
2. 2010-cu ildə Beynalxalq simpoziumun keçirilməsı haqqında.
3. 2009-cu ilin hesabatlarının təqdimi haqqında
4. 2010-cu il üzrə elmi-tədqiqat işlərinin planlarının təqdimi haqqında
5. Elmi işçilərin məqələlərin cap olunması haqqında (sciense sitation indexli
    jurnallar)
6. AMEA aspirantlarının 2010-cu ildə elmi  konfransı haqqında
7. Cari məsələlər

Müdafiənin keçirildiyi tarix
15.01.2010
İddiaçının adı
Zeynalova Samirə Marlen qızı
İşin adı
"Semimarkov dolaşma proseslərinin residivlərinin erkən təyinində tətbiqi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.18  "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri”
Elmi rəhbər
r.e.d., prof. Nəsirova Tamilla Hilal qızı
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
 
 
------------------------------
 

Müdafiənin keçirildiyi tarix
15.01.2010
İddiaçının adı
Rəcəbov Mir-Məmməd Faiq oğlu
İşin adı
"Tərs ölçmə məsələlərinin həllinin effektivliyinin artırılması üçün alqoritmlərin işlənməsi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.06  "Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi”
Elmi rəhbər
t.e.d.,akad. Əliyev Telman Abbas oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
12 yanvar 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Davudova Rəvanə İskəndər qızının fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.18 – "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Obyektlərin optimal təsnifatı alqoritmləri və proqram kompleksininin işlənməsi" mövzusu və İmanova Mehriban Natiq qızının fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 01.01.07 – "Hesablama Riyaziyyatı" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Volter tipli inteqro-diferensial tənlik üçün Koşi məsələsinin ədədi həllinə çoxaddımlı üsulunun tətqiqi" mövzusu üzrə dissertasiya işlərinin müzakirəsi keçirilmişdir.