AzərbaycanРусскийEnglish
23 noyabr 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Quliyev Rövşən Ağakişi oğlunun texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Система принятия решений при выборе метода повышения нефтеотдачи малодебитных нефтяных скважин" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
8 №-li  PROTOKOLU
 
03 noyabr 2010-cu il
 
      1. 2011-2016-ci illərdə aparılacaq elmi-tədqiqat işlərinin planının tərtibi   
          haqqında.
 
     2. Elmi işlərin dərc edilməsi haqqında.
 
     3. 17 saylı laboratoriyanın böyük elmi işçisi, t.e.n. P.Heydərova dosent elmi adı
         verilməsi haqqında.
 
4.     2010-cu ildə aparılan elmi-tədqiqat işləri üzrə hesabatların aparılması
     haqqında.
 
5.     2010-cu il üzrə hesabatların keçirilməsinin qrafiki haqqında.
         6. Cari məsələlər.
Müdafiənin keçirildiyi tarix
29.10.2010
İddiaçının adı
Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu
İşin adı
"Mətn tipli informasiyanın intellektual analizi üçün metodlar və alqoritmlər”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.01  "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”
Elmi rəhbər
t.e.d., prof. Abbasov  Əli Məmməd oğlu və t.e.d., prof. Əliquliyev Rasim Mahamməd oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika elmləri doktoru
7 №-li  P R O T O K O L
 
27 oktyabr 2010-cu il
 
 
 
1.     Başa çatdırılmış elmi-tədqiqat işlərinin tətbiqi və patentlər haqqında.
 
2.     İnstitutun III kurs əyanı aspirantı T.A.Orucova möhlət verilməsi
haqqında.
 
3.     İnstitutun dissertantı A.Q.Fərziyevaya  möhlət verilməsi haqqında.
 
4.     İnstitutun aspirantı Ü.Y.Kərimovanın aspiranturada bərpa olunması haqqında.
 
5.     Dissertantların xaric edilməsi haqqında.
 
     6.  13 saylı laboratoriyanın b.e.i. K.A.Mirzəyevanın "Turbo Paskal və Delphi-
          də  proqramlaşdırma”  adlı metodik vəsaiti haqqında.
 
     7.  Təxsisləndirmə işlərinin aparılması haqqında.  
 
8. İnstitutun dissertantı T.F.Vəliyevə yeni elmi rəhbər təyin olunması və dos.  
    M.M.İsayevə elmi rəhbərliyə icazə verilməsi haqqında haqqında.
 
9. 25 saylı lab. rəhbəri, fəlsəfə doktoru, dos. M.M.İsayevə elmi rəhbərliyə icazə
    verilməsi haqqında (dissertant G.Yusufova-Agaçalayeva).
Müdafiənin keçirildiyi tarix
17.09.2010
İddiaçının adı
Zülfüqarova Rəna Tahir qızı
İşin adı
"Çoxnöqtəli sərhəd şərtli optimal idarəetmə məsələsinin həlli üsulları və onların tətbiqləri”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.18  "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri”
Elmi rəhbər
r.e.d., akad. Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu və r.e.n. Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

--------------------------
Müdafiənin keçirildiyi tarix
17.09.2010
İddiaçının adı
Məmmədov Şükür Mahmud oğlu
İşin adı
"Aşağısəviyyəli çoxxidmətli rabitə şəbəkələrində faydalı və xidməti trafiklərin ötürülməsinin effektivliyinin yüksəldilməsi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.01  "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”
Elmi rəhbər
t.e.d., prof. İbrahimov Bayram Qənimət
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Türkmənistan Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası arasında Niyyət Protokolu
16 Sentyabr 2010-cu ildə Türkmənistan Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası arasında niyyət protokolu imzalanmışdır. Protokolun mövzusu Türkmənistan və Azərbaycan alimlərinin hər iki ölkənin iqdisadiyat və mədəniyyətində mühüm yeri olan təbiyyət, texniki və humanitar elmlər sahəsində aparılan elmi, elmi-texniki və sosial-iqtisadi elmi araşdirmalarına dəstək olmaq məqsədilə birgə əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdən ibarət idi.
6 №-li  PROTOKOL
01 sentyabr 2010-cu il
 
1. Elmi-tətqiqat işlərinin gedişi haqqında.
 
2. "Kibernetika və informatika problemləri” adlı Üçüncü Beynəlxalq
     konfransı haqqında.
 
3.     Elmi-tədqiqat işlərinin tətbiqi haqqında.
 
4.     İnstitut tərəfindən AR Prezidentinin yanında Elmin inkişafı fonduna
          qrantların verilməsi üzrə müsabiqəqə layihələrinin təqdim edilməsi
          haqqında.
 
5.     İnstitutun əyanı aspirantı A.F.Mansurovun aspiranturada bərpa olunması
      haqqında
 
6.     Yubileylər haqqında.
 
7.     Elmi əsərlərin nəşri haqqında.
 
8.     Doktoranturaların yaradılması haqqında
 
9.     Əmək və intizam haqqında.